• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون نرم افزار

    معرفی کمیسیون نرم افزار

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان می باشد.
مجری: پورتال سامان