• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون فروشگاه ها

    معرفی کمیسیون فروشگاه ها

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان می باشد.
مجری: پورتال سامان