• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون شبکه و اینترنت

    معرفی کمیسیون شبکه و اینترنت

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان هرمزگان می باشد.
مجری: پورتال سامان